การประชุมวิชาการ
(online) Updates on Covid-19 vaccines: Technology platform, safety and efficacy evaluation
ชื่อการประชุม (online) Updates on Covid-19 vaccines: Technology platform, safety and efficacy evaluation
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-002-02-2564
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 24 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานดังนี้ ผู้บริหาร ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต วิศวกรรม และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภายหลังจากการประกาศโครงสร้างพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV2 แบบทั้งตัว (entire genome) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นระยะเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่มีการพบการติดเชื้อ SAR-CoV2 ในตลาดค้าสัตว์ป่า ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน และเป็นที่มาของการเรียกไวรัสชนิดนี้ว่า “Covid-19” ตามปีคริสตศักราชที่ค้นพบเป็นครั้งแรก สัญญาณเริ่มต้นที่แม้จะเป็นการระบาดในจำนวนประชากรไม่มาก แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้บริษัทวัคซีนหลายแห่งเริ่มทำการวิจัยวัคซีนต้นแบบทันที องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินของ “การระบาดใหญ่ทั่วโลก” (Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563ซึ่งเป็นระดับเดียวกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ (Spanish flu) ในปี 1918 ที่ขณะนั้นมีผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลก 500 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลก ณ ขณะนั้น และมีผู้เสียชีวิตประมาณกว่า 40 ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นภัยพิบัติจากเชื้อโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
หลังจากนั้นบริษัทวัคซีนต่างคิดค้นวัคซีนต้นแบบออกมาโดยใช้เทคโนโลยีทั้งที่เป็นแบบเทคโนโลยีดั้งเดิมที่เป็น Antigen-based vaccine platform อย่าง วัคซีนเชื้อตาย (inactivated vaccine) และ วัคซีนโปรตีน subunit/Viral-like particle และเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกรดนิวคลินิค *Nucleic-based vaccine platform อย่าง DNA, mRNA และ Viral DNA vector vaccine ออกมา พร้อมกับการผลักดันเชิงนโยบายและการสนับสนุนด้านทุนวิจัยขององค์กรนานาชาติชั้นนำของโลก ผ่านโปรแกรม Warp Speed Operation และโปรแกรม COVAX facility เพื่อช่วยทำให้วัคซีน Covid-19 สามารถเข้าสู่กระบวนการทดสอบในมนุษย์และกลายเป็นวัคซีนที่สามารถยุติภัยพิบัตินี้ให้เร็วที่สุด สำหรับในประเทศไทยนั้น ตามที่คาดการณ์ ภายในปี 2564 จะมีวัคซีนที่ ขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างน้อย 7 บริษัท ได้แก่ Pfizer-BioNTech, AstraZenaca-Oxford, Sinovac, Sinopharm, Moderna, Novavax (Covovax-Serum institute of India) และ Johnson&Johnson
ดังนั้นการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จึงมีขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้สนใจสามารถเข้าใจกระบวนการสร้าวัคซีนต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ศูนย์วิจัยชั้นนำมีอยู่ และรับทราบข้อมูลใหม่ๆของวัคซีนในแง่มุมต่างๆ ทั้งข้อดีข้อเสียของวัคซีนแต่ละชนิด บทบาทของเภสัชกรต่อการผลิตและการนำวัคซีนไปใช้รวมถึงการประเมินข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนชนิดนั้นๆ
วัตถุประสงค์
• เพื่อทราบและเข้าใจกระบวนการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีน Covid-19 ต้นแบบ จนได้เป็นวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม
• เพื่อให้ทราบบทบาทขององค์กรนานาชาติที่เกี่ยวกับกับการผลักดันวัคซีน Covid-19 ให้เข้าสู่ประชาชนภายในระยะเวลา 12-18 เดือน
• เพื่อให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ ข้อดีข้อเสียของแต่ละ vaccine platform
• เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีน Covid-19 ชนิดต่างๆ
คำสำคัญ
COVID-19, covid-19 vaccine
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียน www.tipa.or.th สมาชิก TIPA ไม่มีค่าลงทะเบียน