การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 21
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 21
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-2-000-001-03-2564
สถานที่จัดการประชุม Virtual Conference
วันที่จัดการประชุม 17 -19 มี.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย 6500
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564 จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบเสมือนจริง(Virtual Conference) ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare” จะเป็นเวทีกลางในการสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจ สร้างแรงบันดาลใจ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายของผู้คนที่จะโยงใยถักทอระบบบริการสุขภาพไทย จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งควรช่วยกันสร้างเสริมและธำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คู่กับสังคมไทยตลอดไป
วัตถุประสงค์
- เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่น่าชื่นชม ยกย่อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและ นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
- เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
trust, HA forum21
วิธีสมัครการประชุม
สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ (virtual conference) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีให้เลือก 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) Free Theme (all access pass) คือ สามารถเลือกคละ Theme เข้าชมได้ตลอด 3 วัน ราคา 5,000 บาท/ Account 2) เลือก Theme (ordinary pass) คือ เลือกเข้าอบรมได้เฉพาะ 1 Theme ที่เลือกตลอด 3 วัน ราคา 2,500 บาท/ Account ท่านสามารถศึกษาการสมัครสมาชิก และการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิงค์ข้างล่าง ดังนี้ - คู่มือการสมัครสมาชิก https://forumhai.com/api/api/publisher/download/182 - คู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forumhai.com/api/api/publisher/download/183 การเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิตวิชาชีพ สงวนสิทธิให้เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 21 เท่านั้น ทางสรพ.จะบันทึกเวลาการเข้าร่วมฟังตาม session ที่ท่านสมัคร และจะมีอีเมล์แจ้งการทำแบบทดสอบส่งให้แต่ละท่านหลังจบงาน