การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-014-01-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 28 -29 มกราคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
“เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (emergency medicine)” คือ วิชาแพทย์เฉพาะทางปฐมภูมิ (primary care specialty) สาขาหนึ่ง ซึ่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการเกียวกับการประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษา และการป้องกันภาวะการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิดมาก่อน (unexpected illness and injury) เป็นหลักปัจจัยสําคัญทีมีอิทธิพลต่อการรอดชีวิตของประชาชนทีประสบการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (เช่น ได้รับบาดเจ็บรุนแรง ได้รับพิษ เจ็บป่วยวิกฤติเฉียบพลัน) คือการได้รับการรักษาพยาบาลทีถูกวิธีในระยะเวลาทีรวดเร็ว ดังนั้น เวชบริการฉุกเฉินจึงเป็นบริการพื้นฐานทีมีความจําเป็นอยางยิ่ งอยางไรก็ตาม การจัดเวชบริการฉุกเฉินในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาอยูมาก เช่น ประชาชนและอาสาสมัครทําการปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ถูกวิธี ขาดความรู้ในการปฏิบัติการกูชีพ ฯลฯ และทีสําคัญอย่างยิ่ง คือ แพทย์ประจําห้องฉุกเฉินส่วนใหญ่เป็นแพทย์ทีหมุนเวียนจากสาขาต่าง ๆ มาปฏิบัติงาน โดยไม่มีกลุ่มแพทย์รับผิดชอบโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงไม่เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินอยางเป็นระบบ และขาดการพัฒนาการบริการในห้องฉุกเฉินให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีระบบมาตรฐานในการส่งต่อผู้ป่ วยจากโรงพยาบาลแห่งหนึงไปยังอีกแห่งหนึง
ในปัจจุบัน เวชวิทยาการและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้พัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการทีแพทย์จากสาขาต่าง ๆ หมุนเวียนมาปฏิบัตงานทีห้องฉุกเฉินทําให้ไม่สามารถวินิจฉัยและให้การบําบัดรักษาผู้ป่ วยฉุกเฉินทุกประเภทได้อยางเหมาะสม ทําให้มีอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยแทรกซ้อนเพิมขึ้น ทั้งทีในบางกรณีไม่ควรเสียชีวิตหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว
ดังนั้นโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดประชุมวิชาการประจําปี ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินขึ้นเพือเป็นการให้องค์ความรู้แก่ผู้ทีปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินต่อไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือสร้างบรรยากาศทางวิชาการและเป็นโอกาสอันดีทีผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลียนเรียนรู้ ประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกนเพือดําเนินการให้ได้งาน ทีมีคุณค่า ตามความต้องการและสามารถแกไขปัญหาของประเทศได้
2. เพือพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ในระดับประเทศ
คำสำคัญ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน. emergency medicine
วิธีสมัครการประชุม
Online