การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Updated favipiravir and remdesivir: What is the pharmacist’s role?
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Updated favipiravir and remdesivir: What is the pharmacist’s role?
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-002-02-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 11 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Coronavirus disease of 2019 (COVID-19) เกิดการระบาดขึ้นในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี มีงานวิจัยหลายการศึกษาเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยารวมถึงคำแนะนำหรือแนวทางการรักษาต่าง ๆ จากหลายสถาบัน มี ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยารักษาได้มากขึ้น จากข้อมูลเดิยาที่ใช้ในการรักษายังมีข้อมูลจำกัด เริ่มมีข้อมูลยาที่ใช้ในการรักษาเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยารักษา และการใช้ยาในกลุ่มประชากรพิเศษ ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ และคนอ้วน
เภสัชกรถือเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถทำให้เกิดความเหมาะสมในการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ดังนั้น การมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาการของการติดเชื้อ COVID-19 และการอัพเดตความรู้เรื่องยาที่ใช้รักษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริการข้อมูลทางยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://pharmce.weebly.com/)