การประชุมวิชาการ
(Online) Essential Oils, The 1st Powerful & Safe choice in Pain Relief
ชื่อการประชุม (Online) Essential Oils, The 1st Powerful & Safe choice in Pain Relief
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-004-02-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการปวดถือเป็นอาการที่พบได้บ่อย และเป็นอาการที่มักเกิดซ้ำ และต้องได้รับการดูแล และการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Essential Oils, The 1st Powerful & Safe choice in Pain Relief” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการและการเลือกใช้ยาลดปวดให้แก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะการเลือกใช้น้ำมันกลุ่ม essential oil ที่ได้มีการศึกษาฤทธิ์ของการลดปวด รวมถึงข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของอากาปวด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาในการรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการออกฤทธิ์ การเลือกใช้ และความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม essentail oil
คำสำคัญ
essential oil
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th