การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช ปีงบประมาณ 2564 ช่วงที่ 3
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช ปีงบประมาณ 2564 ช่วงที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-006-08-2564
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่จัดการประชุม 21 มี.ค. 2565 - 01 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 12 คน คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 1. เป็นเภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรม 2. เป็นเภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางจิตเวช จัดเป็นกลุ่มโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยการใช้ยาทางจิตเวช ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ก่อให้เกิดอาหารไม่พึ่งประสงค์ (Adverse drug reactions) ได้มาก และอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาจิตเวชนั้น มีผลทำให้คุณภาพชีวิตและความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยลดลง จากปัญหาภาวะขาดแคลนจิตแพทย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลชุมชน ประกอบกับเภสัชกรยังไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอจนขาดความมั่นใจที่จะให้การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ในบางโรงพยาบาลภาระการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงตกอยู่ที่พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาทางจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านยาให้มีสรรถนะในการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชอย่างเพียงพอสำหรับการดูแลผู้ป่วยด้านยาอย่างเหมาะสม...
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและบทบาทของเภสัชกรในงานสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถบูรณาการความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ งานวิจัยมาใช้ในการประเมิน คัดกรอง วินิจฉัย วางแผน และให้การบริบาลเพื่อการบำบัดรักษาด้วยยาจิตเวชทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คำสำคัญ
อบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช