การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ช่วงที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ช่วงที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-002-07-2564
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่จัดการประชุม 15 -16 ก.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จำนวน 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช มีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการให้บริการแบบเครือข่ายไร้รอยต่อมาตรฐานเดียว เพิ่มศักยภาพในการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ขยายบริการสู่โรงพยาบาลชุมชน และบูรณาการกับการบริการระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีการเข้าถึงบริการ และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 โรงพยาบาลสวนปรุง พัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีระบบการดูแลต่อเนื่องในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ จะเห็นว่ามีการให้ความสำคัญกับระบบเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งในระดับกรมและโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ผู้ป่วยได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีมาตรฐาน และได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
2. เพื่อประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนที่พัฒนาขึ้น
คำสำคัญ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน