การประชุมวิชาการ
การประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางออนไลน์ (webinar) เรื่อง สารเพิ่มความชุ่มชื้นในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับโรคและปัญหาของผิวหนัง (Moisturizers in cosmetic products for skin problems and diseases)
ชื่อการประชุม การประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางออนไลน์ (webinar) เรื่อง สารเพิ่มความชุ่มชื้นในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับโรคและปัญหาของผิวหนัง (Moisturizers in cosmetic products for skin problems and diseases)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-001-02-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์มีเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ความรู้ และนำผลผลิตจากการศึกษาวิจัยเพื่อรับใช้สังคม รวมทั้งการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรมที่เน้นการเรียนการสอน และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อีกทั้งมีบทบาทในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีการกระจายโอกาสที่เท่าเทียมและเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ทางหลักสูตรเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สร้างมูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่
เครื่องสำอางจัดเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันจึงทำให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีการเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่อง มีผู้สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพได้เกิดขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ สารเพิ่มความชุ่มชื้น (moisturizer) เป็นสารสำคัญกลุ่มหนึ่งที่ผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยมีความสำคัญในการรักษาความชุ่มชื้นให้ผิว และช่วยบรรเทาปัญหาผิวแห้งหรือผิวขาดความชุ่มชื้น
ปัญหาผิวแห้ง ผิวขาดความชุ่มชื้นนำไปสู่การเกิดริ้วรอยบนผิวหนัง มีขุยหรือไม่มีขุยก็ได้ ผิวแดงง่าย สีผิวไม่สม่ำเสมอ คัน ระคายเคืองง่าย แพ้ง่ายและเกิดผิวหนังอักสบ ตามความรุนแรงของการสูญเสียความชุ่มชื้น การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผสมสารเพิ่มความชุ่มชื้นจะเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและช่วยปิดกั้นความชุ่มชื้นไม่ให้ระเหยออก เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำใต้ผิว
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้การใช้สารเพิ่มความชุ่มชื้นที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับการรักษาอาการต่างๆที่เกิดจากการขาดความชุ่มชื้นของผิวหนัง การเลือกใช้รวมถึงวิธีใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ และเป็นแนวทางในการเลือกใช้สารสำคัญที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังสำหรับการพัฒนาและเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารให้ความชุ่มชื้นร่วมกับสารอื่นที่มีในตำรับต่อไป ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงร่วมกับบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยวิจัยเครื่องสำอาง ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงได้จัดการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอาง โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเพิ่มความชุ่มชื้นในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับโรคและปัญหาของผิวหนัง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเพิ่มความชุ่มชื้น และผลสารเพิ่มความชุ่มชื้นร่วมกับสารอื่นในผลิตภัณฑ์ ปัจจัยจากการดำรงชีวิตแบบวิถีใหม่ (new normal) ที่ทำให้เกิดปัญหากับสภาพความชุ่มชื้นของผิวและแนวทางดูแล โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ และบริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนี้มีความรู้ความเข้าใจปัญหาสภาพผิวและโรคที่เกิดภาวะผิวแห้งและผิวขาดความชุ่มชื้น
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนี้มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และกลไกของสารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
- ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ o ลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ท่านละ 900 บาท o ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังระบบออนไลน์ ไม่เสียค่าลงทะเบียน - ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรมสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยเข้าฟังในระบบออนไลน์