การประชุมวิชาการ
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2021)
ชื่อการประชุม International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2021)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-001-06-2564
สถานที่จัดการประชุม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่จัดการประชุม 23 -24 มิถุนายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 300 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย 240 คน และต่างประเทศ 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 “วิชาชีพเภสัชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทำในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงและการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ การปรุงยา การจ่ายยา การขายยา และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับยา การให้คำแนะนำปรึกษาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา รวมทั้งการดำเนินการหรือร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการค้นหา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยา”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงการพัฒนาความเข้มแข็งในวิชาชีพเภสัชกรรมด้านวิทยาการทางเภสัชภัณฑ์ โดยเฉพาะเภสัชกรรมอุตสาหการและเภสัชกรรมสมุนไพร ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2021 (PST 2021) หัวข้อ “New Frontier in Pharmaceutical Sciences and Industrial Pharmacy” ในรูปแบบ online ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564)

องค์กรเจ้าภาพหลัก
1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) (Thai Industrial Pharmacist Association – TIPA)

องค์กรเจ้าภาพร่วม
1. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) (International Society for Pharmaceutical Engineering – ISPE Thailand Affiliate)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเผยแผร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
2. เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน
3. เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน
คำสำคัญ
PST 2021, Amorphous drugs and formulations, COVID-19 vaccine, drug delivery systems, 3D printing of medicines