การประชุมวิชาการ
[WEBINAR] สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางเภสัชกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 (Current Issues and Trends of Pharmacy in Thailand in 21st Century)
ชื่อการประชุม [WEBINAR] สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางเภสัชกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 (Current Issues and Trends of Pharmacy in Thailand in 21st Century)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-001-01-2564
สถานที่จัดการประชุม Online via Zoom
วันที่จัดการประชุม 09 มกราคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย นิสิต คณาจารย์ และเภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาของโลกในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องจักรและหุ่นยนต์ถูกนำเข้ามาใช้งานทดแทนแรงงานคน ดังนั้น โลกต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่และพร้อมจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ “เภสัชกร” วิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการผลิตและพัฒนาตัวยา การส่งมอบยาและการแนะนำการใช้ยาแก่คนไข้ ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ยา จำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทิศทางในอนาคตของเภสัชกรรมไทย และบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในสายงานต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ขึ้นอยู่กับการปรับตัวและการเตรียมพร้อม รวมถึงการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดงานประชุมเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางเภสัชกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้แก่นิสิตเภสัชศาสตร์ อาจารย์ และเภสัชกรทั่วไปได้ทราบถึงทิศทางในอนาคตของเภสัชกรรมไทย รวมถึงเป็นการปลูกฝังแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพให้แก่นิสิตเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมทราบข้อมูล สถานการณ์ และทิศทางของเภสัชกรรมไทย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทของเภสัชกรในงานคุ้มครองผู้บริโภค
คำสำคัญ
Pharmacy trends, Consumer safety, ทิศทางเภสัชกรรมไทย, งานคุ้มครองผู้บริโภค
วิธีสมัครการประชุม
1. มีระบบลงทะเบียนล่วงหน้า โดยให้ผู้ร่วมสนใจเข้าสัมมนาออนไลน์ เข้ามากรอกชื่อสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สถานที่ทำงาน และอีเมล์ เพื่อใช้ในการส่งลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา user/password ในการเข้าฟัง และลิงค์สำหรับทำข้อสอบ (สามารถเข้าทำข้อสอบได้ถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 10 มกราคม 2564) 2. มีระบบการลงชื่อเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ ตามรหัส user/password ที่ส่งให้ ก่อนถึงเวลาเข้าฟัง และเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ รวมทั้งผู้ที่ทำข้อสอบเพื่อประเมินความรู้หลังฟัง 3. มีระบบรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ และคะแนนการประเมินเพื่อส่งสภาเภสัชกรรม