การประชุมวิชาการ
(Online) “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างยา และการประยุกต์ใช้ Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) ในการคัดเลือกยา”
ชื่อการประชุม (Online) “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างยา และการประยุกต์ใช้ Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) ในการคัดเลือกยา”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-002-01-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 26 มกราคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในจัดซื้อจัดจ้าง และคัดเลือกยาในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบริการทรัพยากรของโรงพยาบาล ทั้งทรัพยากรพัสดุ และยาที่ต้องจัดให้มีเพียงพอ รวมถึงงบประมาณที่จะต้องจัดการให้เหมาะสม ตามความจำเป็นของโรงพยาบาล ทั้งนี้ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอีกด้วย เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก และหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างยา และการประยุกต์ใช้ Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) ในการคัดเลือกยา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก และหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้ประยุกต์หลักเกณฑ์ Multi Criteria Desiciom Analysis เข้ามาช่วยให้การคัดเลือกและการจัดซื้อจัดจ้างมีความเหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุดสำหรับโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การรจัดซื้อจัดจ้าง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการประยุกต์ใช้ Multi Criteria Desicion Analysis (MCDA) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาล
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจข้อดีและข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้ Multi Criteria Desicion Analysis (MCDA) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง จากประสบการณ์ของโรงพยาบาลที่นำร่องทดลองใช้
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลที่สังกัด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th