การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ "The New ME: Multidisciplinary Expertise"
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ "The New ME: Multidisciplinary Expertise"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-001-02-2564
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ผ่าน Ms.Team
วันที่จัดการประชุม 27 -28 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร รพ.บำรุงราษฎร์ และ รพ.เครือข่าย 100 ท่าน และเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Online จำนวน 300 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้บริการทางเภสัชกรรมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการรักษากับสหวิชาชีพอื่นโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นเภสัชกรจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิด Pandemic Disruptive เราต้องปรับตัว เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจในแนววิถีใหม่ในชีวิตประจำวัน รวมถึงด้านการปฏิบัติการและบริบาลงานเภสัชกรรม พัฒนาให้ก้าวทันความรู้และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่มาใช้ในวิชาชีพ ในการนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้บทบาทเภสัชกรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาในการร่วมดูแลบริบาลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยภาวะวิกฤต, ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา, ผู้ป่วยสูงอายุ และการใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และนวัตกรรมใหม่ในร่วมใช้รักษาด้วยยาโดยเฉพาะความจำเพาะของยีนและยา (pharmacogenomics) การใช้ค่าทางห้องปฏิบัติการมาประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาด้วยยา จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมวิชาการ Bumrungrad Pharmacy Conference 2021 “The New ME: Multidisciplinary Expertise” ครั้งนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ของบทบาทเภสัชกรกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรมและการทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ
2. เพื่อเรียนรู้ในนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาด้วยยา
3. เพื่อเป็นกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทางเภสัชกรรม (Continuing Pharmacy Education : CPE)
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
-เภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเครือข่าย และเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Online ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณเอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์ โทร. 02-0114547 e-mail: Aekaluck@bumrungrad.com