การประชุมวิชาการ
เภสัชกรกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Pharmacist and Telepharmacy)
ชื่อการประชุม เภสัชกรกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Pharmacist and Telepharmacy)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-004-02-2564
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
วันที่จัดการประชุม 01 -02 ก.พ. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรและผู้สนใจ จำนวน 100 คน 2. คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 10 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชกรรมในสังคมทำให้เกิดความท้าทายในการให้บริการทางการแพทย์และเภสัชกรรมต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน สำหรับการให้บริการทางเภสัชกรรมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีก็จะมีส่วนช่วยในการดูแลประชาชนในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเภสัชกรรมซึ่งอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาร่วมด้วย การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล หรือ Telepharmacy ได้มีการดำเนินการในหลายประเทศและเริ่มมีการดำเนินการในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลจะช่วยทำให้เภสัชกรสามารถให้บริการกับประชาชนได้กว้างขึ้นแต่การให้บริการเภสัชกรรมยังคงต้องให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างสม่ำเสมอ การส่งเสริมความรู้และความตระหนักต่อการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลแก่เภสัชกรจะช่วยให้เภสัชกรสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการเรียนรู้ถึงมาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดของกฏหมาย รูปแบบการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเภสัชกรกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลจะช่วยให้เภส้ชกรสามารถรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1.มีความเข้าใจในมาตรฐาน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
2. มีความพร้อมและเตรียมทักษะที่จำเป็นสำหรับรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
3. มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
4. ประยุกต์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปให้บริการทางเภสัชกรรมทางไกลในอนาคต
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th คุณกัลยา อรวิเชียร 0899183921