การประชุมวิชาการ
(Online) PM2.5 : อันตราย และการคัดเลือกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน (Anti-PM2.5 Pollution Mask)
ชื่อการประชุม (Online) PM2.5 : อันตราย และการคัดเลือกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน (Anti-PM2.5 Pollution Mask)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-001-01-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 24 มกราคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของ ประชาชน ผู้ป่วย ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูและสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคและมลพิษ ด้วยปัจจุบันมลภาวะทางอากาศ คือ ฝุ่น PM2.5 อยู่ในขั้นวิกฤติและเป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทย ในขณะเดียวกันสินค้าหน้ากากป้องกัน PM2.5 ก็มีหลากหลายจำนวนมาก เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยการเลือกใช้และการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ PM2.5 : อันตราย และการคัดเลือกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน (Anti-PM2.5 Pollution Mask) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกร ให้เข้าใจในคุณสมบัติและประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 และเข้าใจความแตกต่างระหว่างหน้ากากแต่ละชนิด รวมถึงหน้ากากที่ผ่านการรับรองด้วยมาตรฐานและการเลือกซื้อ เลือกใช้
ที่ถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายต่อสุขภาพ ของฝุ่น PM 2.5
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติและประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการคัดเลือกหน้ากากที่มีคุณภาพ และการแนะนำการเลือกใช้ให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
PM 2.5
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th