การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เรื่อง Precision Medicine from Research to clinical implementations
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เรื่อง Precision Medicine from Research to clinical implementations
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-012-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 19 -21 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักเภสัชวิทยา บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน พัฒนาการทางวิชาการในด้านต่าง ๆ มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการด้าน เภสัชวิทยามีความหลากหลายและมีจำนวนมากชื้น ด้วยองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบมากชื้นเรื่อย ๆ ประกอบกับ ความก้าวหน้าในด้านการตรวจวินิจฉัย หรือรักษาผู้ป่วยโดยให้เทคโนโลยีทางอณูพันธุศาสตร์ ทำให้สามารถ พยากรณ์โรคหรือเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการรักษาใหม่ที่มีความแม่นยำ และ เฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยมากชื้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเภสัชวิทยาและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องดิดตาม วิทยาการเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการต่อยอดงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาประเทศ
ภาคเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย จึงจัดการประชุมวิชาการเภสัชวิทยาประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักเภสัชวิทยา บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้ติดตามความรู้และผลงานวิจัยใหม่ ๆ ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับนักวิจัยทางเภสัชวิทยาจากหลากหลายสถาบัน นำมาสู่ความร่วมมือการวิจัย การเรียนการสอน เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมด้านเภสัชวิทยาและการแพทย์แม่นยำต่อไป
วัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ และผลงานวิจัยด้านเภสัชวิทยา
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
คำสำคัญ
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
วิธีสมัครการประชุม
Online