การประชุมวิชาการ
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/อบรมระยะสั้น การอบรมครั้งที่ 23 "23rd Bangkok International Symposium on HIV Medicine”
ชื่อการประชุม การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/อบรมระยะสั้น การอบรมครั้งที่ 23 "23rd Bangkok International Symposium on HIV Medicine”
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-017-01-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
วันที่จัดการประชุม 14 -15 มกราคม 2564
ผู้จัดการประชุม ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย - ออสเตรเลีย - เนเธอร์แลนด์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน และเภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
Where latest advances in HIV are shared