การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy (ประชุมแบบ Online)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy (ประชุมแบบ Online)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-011-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 11 -31 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา และเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง ที่สังกัดกลุ่มเภสัชกรโรคมะเร็งภา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (APOPA) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในด้านการผสมยาเคมีบำบัดหรือการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่องในช่วยทศวรรศที่ผ่านมา ด้วยพันธกิจที่จะมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพโดยอาศัยการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วัตถุประสงค์
1. จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมสาขาโรคมะเร็งและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีความสนใจเข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเตรียมผสมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดี และลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากปัญหาจากการใช้ยา
2. ส่งเสริมให้เภสัชกรมีบทบาทในการการป้องกันโรคมะเร็ง เช่น การรณรงค์เลิกบุหรี่ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการกับการป้องกันโรคมะเร็ง
3. จัดทำมาตรฐานของการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเตรียมผสม และการทำลายยาเคมีบำบัดที่สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
4. พัฒนามาตรฐานด้านการบริบาลผู้ป่วยมะเร็งโดยอาศัยแนวทางปฏิบัติที่มีการยอมรับและมีข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกยืนยัน
5. พัฒนาสื่อทางอินเตอร์เน็ตและสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้เภสัชกรในการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา
6. จัดหาทุนวิจัยสำหรับเภสัชกรเพื่อใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา และบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็ง
7. เป็นแหล่งข้อมูลทางยาที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วยและบุคคลที่สนใจ โดยให้บริการผ่านทางเว็ปไซต์ จุลสาส์นรวมทั้งจัดให้มีการสนทนากับเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญผ่านอินเตอร์เน็ต
8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง เช่น the American Society of Clinical Oncology (ASCO) และ International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP) เพื่อพัฒนาให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรสาขาโรคมะเร็งในประเทศไทยภายในปี 2564
9. สนับสนุนให้เกิดการใช้ยารักษาโรคมะเร็งอย่างเหมาะสมในระดับนโยบาย

และจากแผนกลยุทธ์ในปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการของชมรมฯได้มีการคัดเลือกกรรมการของชมรมเพื่อเข้าร่วมงานเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากเภสัชกรที่เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีเภสัชกรที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรนี้เสร็จสิ้นแล้วจำนวนกว่า 200 ท่าน ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรมดังกล่าวข้างต้นกลับมารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อได้แก่
1. เพื่อเตรียมส่งผลงานวิจัยขอกำหนดำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. ทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
3. การนำเสนอ Knowledge management in Best Practice in Oncology Pharmacy
4. สร้างเครือข่าย Oncology Pharmacy Practitioners ที่เข้มแข็ง
คำสำคัญ
Oncology Pharmacy
วิธีสมัครการประชุม
Online