การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 2
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 2
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-015-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ จำนวน 22 แห่ง
วันที่จัดการประชุม 01 -12 มิถุนายน 2564
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 48 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ