การประชุมวิชาการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ชื่อการประชุม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-001-02-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 05 กันยายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัศโควิด-19 และมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคกระทรวงสาธารณสุขยังมีนโยบายสนับสนุนการให้นำเทคโนโลยีมาร่วมบริการประชาชนเพื่อลดความแออัดในการเดินทางไปใช้บริการในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งยังสนับสนุนให้ร้านยาเป็นหน่วยเข้าร่วมบริการสาธารณสุขเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลภายใต้โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นนั้น
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ชึ่งมีสมาชิกเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จึงเล็งเห็นความสำคัญในทิศทางการให้บริการด้านเภสัชเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ซึ่งในการปฏิบัติงานเภสัชกรชุมชนต้องคำถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก รวมทั้งต้องมีความตระหนักรู้ด้านข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ในร้านยา
วัตถุประสงค์
1.ทิศทางการให้บริการงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรชุมชนในประเทศไทย
2.การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
2.ทิศทางร้านยากับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
3.เภสัชกรชุมชนรอบรู้กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำสำคัญ
บริการด้านเภสัชเภสัชกรรมทางไกล ทิศทางเภสัชกรรมชุมชน พ.ร.บ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร