การประชุมวิชาการ
Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines and Technology for Pharmacist Training
ชื่อการประชุม Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines and Technology for Pharmacist Training
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-002-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ประชุมออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 29 -30 เมษายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์เภสัชกร เภสัชกรประจำแหล่งฝึก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิกตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 และในปีการศึกษา 2562 จะรับนิสิตในรุ่นที่ 12 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตมีปรัชญา คือ ส่งเสริมให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญในงานด้านเภสัชกรรมคลินิก พร้อมทั้งมีทักษะวิจัยเพื่อแก้ไขงานประจำในด้านเภสัชกรรมคลินิก และหลักสูตรมีวิชาการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกและการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกและอาจารย์ประจำหลักสูตรควรมีการอัพเดทความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปถ่ายทอดให้นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างแหล่งฝึกระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตร (ภม.สาขาเภสัชกรรมคลินิก) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์แหล่งฝึกและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์แหล่งฝึกและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ
2) เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
3) เพื่อเพิ่มจำนวนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมคลินิกสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
คำสำคัญ