การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2021 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่” (เลื่อนการจัดประชุมฯ เป็นปี 2565)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2021 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่” (เลื่อนการจัดประชุมฯ เป็นปี 2565)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-006-02-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 27 -28 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ศิษย์เก่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (ขอนแก่น อุบลราชธานี มหาสารคาม) จากสถาบันอื่น และบุคคลทั่วไป และศิษย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์
3 สถาบัน อันประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในแต่ละปี ซึ่งในปีการศึกษา 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน และการปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมกับผลกระทบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งมีลกระทบหลายด้านในวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น ด้านเภสัชศาสตร์ (Pharmacy Practice) ได้แก่ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
สภาเภสัชกรรม เกิดการบริการยุค New Normal เพื่อลดความแออัดและแพร่กระจายเชื้อในโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ซึ่งจะเกี่ยวข้องเภสัชกรร้านขายยา และเภสัชกรโรงพยาบาล และด้านเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences) ได้แก่ การค้นคว้าหาโมเลกุลยาใหม่ การหาสารสำคัญในสมุนไพร การตรวจสอบฤทธิ์ว่าจะพัฒนาต่อไปได้ หรือการทำ Test kit ให้สามารถตรวจจับเชื้อโรค
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ใช้ชื่อการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Northeast Pharmacy Research Conference of 2021 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่” “Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal” และเพื่อเป็นเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โดยมีรูปแบบของการจัดโครงการประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้กับผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ และในการประชุมแห่งนี้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิจัยในกลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผลงานวิจัยซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดการประสานงานด้านวิจัยได้อย่างกว้างขวาง และเกิดการถ่ายทอดข้อมูล ประสบการณ์ร่วมกัน และต่อชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ด้านการวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์ด้านเภสัชศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และยังเป็นเวทีของการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายงานวิจัยของชาติ และมหาวิทยาลัย โดยเน้นศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของสาขาเภสัชศาสตร์ ในการช่วยพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้เกิดระบบการสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาสังคม และวิชาชีพ การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในคณะเภสัชศาสตร์ และแหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน โดยให้ผลงานทางวิชาการและวิจัยนำไปตีพิมพ์เป็นเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบของ บทคัดย่อ (Abstract) ในรูปแบบ E-Book และมีเลข ISBN และรวมถึงกิจกรรมการมอบรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2564 และ การมอบรางวัลนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานจากการศึกษาโครงการ/ปัญหาพิเศษของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน และผู้สนใจทั่วไป
2) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างสถาบัน สถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานวิจัยและแสดงผลงานวิชาการ
3) เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
4) เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างสถาบันในระดับภูมิภาค
5) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผลงานในสาขาเภสัชศาสตร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
6) เพื่อเป็นเวทีการมอบรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2564 และ การมอบรางวัลนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
คำสำคัญ
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ, คณะเภสัชศาสตร์, 3 สถาบัน
วิธีสมัครการประชุม
Online