การประชุมวิชาการ
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กิจกรรมที่ 1)
ชื่อการประชุม โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กิจกรรมที่ 1)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-003-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และโรงแรมในต่างจังหวัด
วันที่จัดการประชุม 15 -31 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานเภสัชกรรมที่ผู้บริหารต้องมีการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมและการดำเนินงานในระบบสุขภาพ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างาน ตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อรองรับตำแหน่งหัวหน้างานและตำแหน่งด้านการบริหารในอนาคต เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาทีม และพัฒนางาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป ซึ่งโครงการนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๙ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒ (๒) การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุม การจัดสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกินสิบห้าวัน หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการบริหารทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความคิดเชิงระบบ การจัดการการเงิน การคลังสาธารณสุข ภาวะผู้นำ การสื่อสารองค์กร การจัดการความขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้สารสนเทศในการบริหารและการบริการเภสัชกรรม และกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติที่สำคัญ เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ในภาคทฤษฎี การจัดทำโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในสถานการณ์จริงของหน่วยงานตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบริบท และระดับการให้บริการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางวิชาการต่อไป
คำสำคัญ
ฝึกอบรมระยะสั้น, ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม, การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วิธีสมัครการประชุม
Online