การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 4 (4th l-San Stroke for Pharmacist)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 4 (4th l-San Stroke for Pharmacist)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-002-02-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 18 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง รวมทั้งผู้ป่วยมีอัตราตายถึงถึงรัอยละ 15 และเกิดความพิการถาวร ร้อยละ 50 ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะการรักษาในระยะเฉียบพลันที่มีอาการภายในเวลา 270 นาที เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลืดอค (rt-PA) ทางหลอดเลือดดำ รวมทั้งการรักษาทั้วไปด้านอื่นๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพ เมื่อผู้ป่วยมีสภาวะคงที่ ร่วมกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในหน่ วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) สามารถลดอัตราตายและลดความพิการได้
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต้องใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันวางแผนการดูแลรักษา รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่อง เป็นการดูแลในระยะที่มีความสำคัญที่จะสามารถทำให้ผู้ป่วยมีการฟื้นตัว ไม่เกิดภาวะแทรกช้อน หายขาดความพิการให้มากที่สุด เภสัชกรจึงเป็นหนึ่งในสหสาขาวิชาชีพทางการสาธารณสุขและเป็นผู้ติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับเภสัชกรในระบบบริการโรคคลอดเลือดสมองจึงมีความสำคัญมาก ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 4 ขึ้น จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเหมความรู้ ความสามารถในการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับการร้กษาโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งชนิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด และเลือดออกในเนื้อสมอง
2. สร้างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในเขตบริการสุขภาพที่ 7
3. เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและนำความรู้ที่ได้ใปใช้ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
คำสำคัญ
โรคหลอดเลือดสมอง, Stroke
วิธีสมัครการประชุม
Online