การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-004-04-2564
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 23 เม.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน และ เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจาก แนวทางปฏิบัติเพื่อขอใบรับอนุญาตขายยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ร้านขายยาทุกร้าน เภสัชกรที่เป็นผู้ปฏิบัติการ จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการขอใบอนุญาตขายยา”
เพื่อเป็นการพัฒนา และเตรียมความพร้อมสำหรับเภสัชกรที่สนใจงานเภสัชกรรมชุมชน ได้เข้าใจถึงการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับตามข้อตกลง ในความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรม กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการพัฒนาร้านยาคุณภาพสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม จึงจัดหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน สำหรับเภสัชกรชุมชนยุคใหม่นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรได้เพิ่มความเข้าใจ ในการบริหารจัดการร้านยาด้วยระบบคุณภาพ เน้นแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยเชิงรุก ที่เป็นนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ มีสุขภาวะที่ดีบนพื้นฐาของวิชาชีพ มาตรฐานร้านยา จรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่า เภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยามีความพร้อม ที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และมีความรู้ ความเข้าใจ
ในมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการให้การบริการเภสัชกรรมที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ

คำสำคัญ
เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
วิธีสมัครการประชุม
สมัครที่สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 080 285 8082