การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 3
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-001-02-2564
สถานที่จัดการประชุม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วันที่จัดการประชุม 01 -31 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย ๑. เภสัชกรสังกัดกรมสุขภาพจิต เภสัชกรโรงพยาบาลเครือข่ายกรมสุขภาพจิต และ/หรือเภสัชกรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ คน ๒. วิทยากร ๓. คณะทำงาน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 46 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือขอใบสมัครได้ที่ งานธุรการเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-442-2500 ต่อ 59186, 59188 โทรสาร 02-4373220 E-mail : supinya.777@gmail.com