การประชุมวิชาการ
Transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS)
ชื่อการประชุม Transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-001-02-2564
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 10 -11 มิถุนายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกำหนดเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีองค์ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดูแลผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ การรักษาด้วยยาในผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาในประชากรกลุ่มดังกล่าว ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา นำไปสู่ประสิทธิภาพของยาที่เปลี่ยนไปหรือผลข้างเคียงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่ดูแลด้านยา อาทิเช่น ตรวจทานคำสั่งการใช้ยา การจ่ายยา และให้คำแนะนำการใช้ยา นอกจากนี้แล้วเภสัชกรมีบทบาทสำหรับการเฝ้าระวังและป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยสูงอายุ เพื่อจุดมุ่งหมายคือทำให้เกิดประสิทธิภาพการรักษาที่ดีและเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา
ด้วยเหตุนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “Transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS) 2021” โดยมีเนื้อหาแบบบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในปัจจุบัน ทำให้การจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้เป็นรูปแบบออนไลน์
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยา และการใช้ยาในโรคต่าง ๆ ในประชากรผู้สูงอายุ
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. website คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยสยาม ตามลิงค์ https://pharmacy.siam.edu/ 2. website ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ http://ccpe.pharmacycouncil.org 3. QR code ตามเอกสารแนบ