การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “เภสัชกรควรใช้สื่อ social media อย่างไร ให้ปลอดภัยจากการฟ้องร้อง?”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “เภสัชกรควรใช้สื่อ social media อย่างไร ให้ปลอดภัยจากการฟ้องร้อง?”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-012-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 28 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน Social Media ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และหลากหลายจากทั่วโลก การใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารรวมถึงการส่งต่อข้อมูล และการแสดงความคิดเห็น ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งในบางครั้งข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์นั้น อาจเป็นข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ หรือเป็นข้อมูลเท็จ หากมีการส่งต่อและกระจายข่าวก็สามารถทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นการใช้ Social Media เปรียบเสมือนดาบสองคม จึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา
เภสัชกรเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีโอกาสได้ใช้สื่อ Social Media ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงการ ให้ข้อมูลทางด้านสุขภาพและด้านการแพทย์กับผู้ป่วย จึงต้องสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ในโลกออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่อ ความถูกต้องของการใช้ยา และความปลอดภัยของผู้ป่วย ในขณะเดียวกันอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเภสัชกรในการ กระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม เนื่องจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ทั้งนี้ จึงกล่าวได้ว่าสื่อ Social Media ล้วนมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมเป็นวงกว้าง ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบขอบเขตของการใช้สื่อ Social media จึงได้จัดการ ประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “เภสัชกรควรใช้สื่อ social media อย่างไร ให้ปลอดภัยจากการฟ้องร้อง?” ขึ้น เพื่อให้ สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความปลอดภัยทั้งในผู้ป่วยและเภสัชกรเอง
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรด้านกฏหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
- เพื่อให้เภสัชกรสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านแอปพลิเคชั่น Medical Leaders Thailand ระบบ iOS: https://apps.apple.com/th/app/medical-leaders-thailand/id1524243973 ระบบ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medical.leader สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Officials Account : https://lin.ee/z7des2K หรือ www.medical-leaders-thailand.com/ หรือติดต่อคุณพัชรินทร์ ลาหา โทร 080-926-0190, 02-118-0873