การประชุมวิชาการ
(Online) รู้รอบทิศ....พิชิตและควบคุมโรคหืดในเด็ก
ชื่อการประชุม (Online) รู้รอบทิศ....พิชิตและควบคุมโรคหืดในเด็ก
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-047-12-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 13 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งนี้ข้อมูลการเลือกใช้ยาและความปลอดภัยในการใช้ยาเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรต้องมีความเข้าใจและจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาอยู่เสมอ โรคหอบหืด เป็นอาการที่พบได้บ่อยในทุกกลุ่มอายุ โดยมีปัจจัยของสภาวะแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นอาการกำเริบ และต้องมีการดูแลรักษาที่ดีและเหมาะสม โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก และเป็นโรคที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง การให้คำแนะนำในการใช้ยา ขั้นตอนการดูแลรักษา และการปรับพฤติกรรม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เภสัชกรต้องมีความเข้าใจและดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “รู้รอบทิศ...พิชิตและควบคุมโรคหืดในเด็ก” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูและรักษาโรคหอบหืด โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้และหลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อควรระวังในการใช้ยาต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคหอบหืด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และข้อบ่งชี้ของยารักษาโรคหอบหืด โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยารักษารูปแบบยาพ่น และสามารถให้คำแนะนำในการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
รู้รอบทิศ...พิชิตและควบคุมโรคหืดในเด็ก
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th