การประชุมวิชาการ
(Online) รู้รอบด้านและเข้าใจโรคผิวหนังที่เจอบ่อยในร้านยา
ชื่อการประชุม (Online) รู้รอบด้านและเข้าใจโรคผิวหนังที่เจอบ่อยในร้านยา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-046-12-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 04 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกร มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งบทบาทในโรงพยาบาลปละร้านขายยาล้วนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับโรคและข้อมูลผลิตภัณฑ์ในการใช้คำแนะนำและรักษาผู้ป่วย เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาอยู่เสมอ ทั้งนี้สถานการณ์โรคผิวหนังในปัจจุบันพบได้บ่อยขึ้น และมีความซับซ้อนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญต่อการให้แนวทางในการประเมินอาการและรักษาโรคผิวหนังอย่างถูกต้อง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “รู้รอบด้านและเข้าใจโรคผิวหนังที่เจอบ่อยในร้านยา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคผิวหนัง การประเมินความรุนแรงของโรค และการเลือกใช้ยารักษาอาการทางโรคผิวหนังได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจอาการของโรคผิวหนัง และการประเมินอาการ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้ยาทาเฉพาะที่สำหรับรักษาโรคผิวหนัง และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์รักษาอาการโรคผิวหนัง และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง
คำสำคัญ
Topical corticosteroid use in Common Dermatoses for community Pharmacy
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th