การประชุมวิชาการ
การอบรมเภสัชกรชุมชน ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รองรับโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาล
ชื่อการประชุม การอบรมเภสัชกรชุมชน ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รองรับโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-008-11-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 01 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ