การประชุมวิชาการ
โครงการงานมหกรรมคุณภาพและฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New normal ประจำปี 2563
ชื่อการประชุม โครงการงานมหกรรมคุณภาพและฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New normal ประจำปี 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-007-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 17 -18 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ