การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-007-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 26 -27 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์และสหสาขาวิชาชีพทั้งในจังหวัดพิษณุโลก ในเขตบริการสุขภาพที่ 2 และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้การบริการผู้ปวยและการดูแลสุขภาพ ประชาชนมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนั้น กล่าวถึงการดูแลสุขภาพประชาชนมีคุณภาพด้วย นวัตกรรมการดูแลและการรักษาที่ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่กับสังคมปัจจุบันได้อย่างมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี ไม่เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข จึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น โดยกำหนดหัวข้อหลัก " New Normal:วิถึชีวิตใหม่"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยยึดหลักคุณธรรมและทันสมัย
2. มีเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันอย่างเหมาะสม
3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนนิสิตแพทย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
4. เปิดโอกาสทางการนำเสนอผลวิชาการ/วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
คำสำคัญ
New Normal:วิถึชีวิตใหม่ /โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภก.อภิสิทธิ์ เทียนชัยโรจน์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3744254