การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2563
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-001-11-2553
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นั้น
วันที่จัดการประชุม 29 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักอนามัย ระดับปฏิบัติการถึง ชำนาญการพิเศษ และเภสัชกรประจำร้านยาเครือข่ายฯ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย มาตรการ เพิ่มภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในสถานพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้รับบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดจนประเภทของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย ทำให้เภสัชกรมีเวลาจำกัด สำหรับผู้ป่วยหรือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งผลให้อาจพลาดโอกาส ที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้แก่ ร้านยาในชุมชน เนื่องจากร้านยาเป็นสถานพยาบาล ทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เป็นที่พึ่งและอยู่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน เป็นแหล่ง ที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใช้บริการเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย และเป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เห็นควรดำเนินโครงการเครือข่าย ความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย เพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงงานบริการด้านเภสัชกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข และร้านยา พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เภสัชกรของศูนย์บริการสาธารณสุข และร้านยาเครือข่ายฯ สามารถที่จะดูแลประชาชนในเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเฝ้าระวังให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข และร้านยาเครือข่ายฯ ให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุม