การประชุมวิชาการ
งานประชุม หัวข้อ “กรณีศึกษาการจัดการและดูแลติดตามการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม Direct Oral Anticoagulants (DOACs)”
ชื่อการประชุม งานประชุม หัวข้อ “กรณีศึกษาการจัดการและดูแลติดตามการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม Direct Oral Anticoagulants (DOACs)”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-031-12-2563
สถานที่จัดการประชุม Meeting Room อาคาร BIC, Floor 21st โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
วันที่จัดการประชุม 16 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล และเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 20 ท่าน (ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยา Direct Oral Anticoagulant (DOAC) เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่ที่ถูก พัฒนาขึ้นมาให้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงและข้อดีที่เหนือกว่ายา warfarin ได้แก่ ใช้ขนาดยาที่คงที่ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดบ่อย ออกฤทธิ์เร็ว และไม่มีอันตกิริยาระหว่างยากับอาหาร และมีอันกิริยาต่อยาอื่นน้อยกว่า warfarin ในปัจจุบัน DOAC มีการศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้ยานี้ทั้งทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย การเลือกใช้ยา DOAC มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม DOAC จัดเป็นยากลุ่มความเสี่ยงสูง (High alert medication) ต้องใช้องค์ความรู้ในการจัดการที่ทันสมัยตลอดจนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาเช่นกัน
เภสัชกรที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ได้แก่ เภสัชกรคลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด เภสัชกรประจำหอผู้ป่วยวิกฤต เภสัชกรผู้ป่วยใน และเภสัชกรผู้ป่วยนอก เป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วย การมีความรู้ในการจัดการยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม (DOACs) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยในการใช้ยา ได้ประสิทธิผลการรักษาตามต้องการและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การพัฒนาองค์ความรู้แก่ทีมดูแลผู้ป่วยในองค์กรจักต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของการจัดอบรมในหัวข้อกรณีศึกษาการจัดการและการดูแลติดตามการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม DOACs และการติดตามความปลอดภัยในการใช้ยา
2. สามารถประเมินปัญหาจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม DOACs
3. เข้าใจแนวทางการจัดการปัญหาจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม DOACs ตามองค์ความรู้ปัจจุบัน
คำสำคัญ
ยา Direct Oral Anticoagulant (DOAC)
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งผ่านผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.พรจิตร เอี่ยมอุไร แผนกเภสัชกรรมคลินิก โทร. 0-2011-2424, 0918123030 e-mail: Pornchit@bumrungrad.com