การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง The role of Sea water in Nasal health
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง The role of Sea water in Nasal health
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-051-11-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 14 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ECTOIN สารชีวโมเลกุลที่สำคัญจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติเปรียบเสมือนเกราะปกป้องคุ้มครองเซลล์ของร่างกาย และพลังธรรมชาติจากน้ำทะเล มาสู่การศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ รวมถึงอาการอื่น ๆ ที่มักเกิดร่วม เช่น อาการคัดแน่นจมูก เป็นต้น ทั้งนี้องค์ความรู้ในข้างต้นจะถูกถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสู่เภสัชกรชุมชน เพื่อนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในร้านขายยาในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับคนไข้ ทั้งในแง่ของการป้องกันและรักษาต่อไป
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
http://www.pharm.chula.ac.th/ce/