การประชุมวิชาการ
(Online) New probiotic, Bacillus Clausii & Gut Health
ชื่อการประชุม (Online) New probiotic, Bacillus Clausii & Gut Health
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-044-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 15 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกร เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยา และการดูแลสุขภาพ เป็นแหล่งที่พึ่งของผู้ป่วยและชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เภสัชกรมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย อาการและโรคที่เกิดจากพฤติกรรม มีโอกาสพบมากขึ้นในปัจจุบัน ด้วยสาเหตุของวิถีชีวิตและปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลให้เกิดโรค หรืออาการป่วยเรื้อรังเหล่านี้ ซึ่งโรคที่เกิดกับระบบทางเดินอาหาร เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อย และมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา และป้องกันความรุนแรง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ ‘New probiotic, Bacillus Clausii & Gut Health’ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและอาการของโรคในระบบทางเดินอาหาร การเลือกใช้ยา และ probitotics และสามารถให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกร ทราบถึงปัจจัย สาเหตุของโรคในระบบทางเดินอาหาร
2เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรสามารถซักประวัติ ประเมินอาการของโรคและให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรม สำหรับโรคในระบบทางเดินอาหาร
3เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงข้อมูลของกลุ่มยาสำหรับรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร รวมถึงการเลือกใช้ probiotics และทักษะในการให้คำแนะนำการจ่ายยาอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
New probiotic, Bacillus Clausii & Gut Health
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th