การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง New Guide & Quick Tips! Allergic Rhinitis management in Pharmacy
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง New Guide & Quick Tips! Allergic Rhinitis management in Pharmacy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-050-11-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 20 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
- update แนวทางใหม่ดูแลภูมิแพ้จมูกฉบับเภสัชกร 2020
- วินิจฉัยความรุนแรง
- การดูแลเบื้องต้น
- การเลือกใช้ยาต้านฮีสตามีน
- การเลือกใช้ยาพ่นจมูกสเตียรอยด์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
http://www.pharm.chula.ac.th/ce/