การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการและงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 “Digital Marketing in Pharmaceutical Business 2021”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 “Digital Marketing in Pharmaceutical Business 2021”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-008-11-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 25 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้สนใจ 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Digital Marketing (การตลาดโดยใช้เทคโนโลยี) มีบทบาทอย่างมากต่อทั้งธุรกิจขนาดเล็ก (SME) และธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงธุรกิจยา ที่ทำให้การเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แม้ในสภาวการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตาม Digital Marketing มีหลายรูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เภสัชกรจำเป็นต้องมีความรู้ และความเข้าใจ เลือกใช้ Digital Marketing อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและสถานการณ์ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
โดยทุกๆ ปี สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนพฤศจิกายน เพื่อรายงานความคืบหน้าของสมาคมฯ และเพื่อให้เภสัชกรด้านการตลาดมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ติดตามความรู้ที่ทันสมัยอยู่ต่อเนื่องในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด ยานวัตกรรม และพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง สามารถแก้ไขปัญหาในขบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยมีความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์ของ Digital Marketing กับอุตสาหกรรมยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
2. เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงเครื่องมือ อุปสรรค รวมถึง ตัวชี้วัด ของ Digital Marketing ในอุตสาหกรรมยา
3. เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแด่เภสัชกรการตลาด (ผู้แทน) ที่มีผลงานดีเด่นของแต่ละบริษัท
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
Email: MPATthailand@gmail.com https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5LRTdyaGGDeJIlDw-Pze3ebx9F1rPl3EjZnxyBq43OzGiBA/viewform