การประชุมวิชาการ
(online) Psychrometric chart
ชื่อการประชุม (online) Psychrometric chart
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-017-11-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมในการผลิต เช่น ผู้บริหาร ประกันคุณภาพ ควบคุมการผลิต วิศวกรรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Psychrometric Chart เป็นแผนภูมิที่แสดงถึงรายละเอียดของอากาศที่สภาวะต่าง ๆ ในรูปแบบของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำในอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งวิศวกรรมนำมาใช้ในงานปรับอากาศหรือทำความเย็นนั้น คุณสมบัติต่าง ๆ ของอากาศเป็นสิ่งที่มีผลกับสิ่งที่เราต้องการควบคุม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และอื่น ๆ ซึ่งค่าดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อกระบวนการผลิตยา
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาวะของอากาศPsychometric chart เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามองการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและสามารถนำมาคิดคำนวณหาพลังงานและทำให้เรารู้ค่าตัวแปลต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องใช้สูตรในการคำนวณให้ยุ่งยากโดยที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์
• เพื่อเข้าใจถึงธรรมชาติและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของอากาศ
• เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นของ Psychrometric Chart
• เรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ปริมาณความชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้าง
• เพื่อเรียนรู้การใช้งานPsychometric chart
• เพื่อความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและผู้ออกแบบระบบอากาศ
• ประยุกต์ใช้หรือวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้
คำสำคัญ
Psychrometric Chart, งานปรับอากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์, จุดน้ำค้าง
วิธีสมัครการประชุม
online registration at http://www.tipa.or.th , *free registration for member*