การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ “Management of Common Psychiatric and Neurologic Disorders in Community Pharmacy”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ “Management of Common Psychiatric and Neurologic Disorders in Community Pharmacy”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-004-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
วันที่จัดการประชุม 29 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน มาขอรับคำปรึกษาที่ร้านยาเพิ่มขึ้น และมีผู้ป่วยทางจิตเวชมารับยาตามใบสั่งยาที่ร้านยาจากโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล นอกจากนี้เภสัชกรชุมชนยังมีบทบาทและหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยไปรพ. ในกรณีที่พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายอาจมีปัญหาดังกล่าว

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเห็นความสำคัญของโรคดังกล่าวและจัดประชุมวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เภสัชกรชุมชนสำหรับการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์
1.ทราบสาเหตุการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยง อาการ และการรักษาโรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวช โรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน
2.เภสัชกรชุมชนสามารถให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยโรคดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
โรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวช โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน