การประชุมวิชาการ
(Online)โรคไขมันพอกตับ ภัยเงียบในร่างกาย และบทบาทของ Essential Phospholipid
ชื่อการประชุม (Online)โรคไขมันพอกตับ ภัยเงียบในร่างกาย และบทบาทของ Essential Phospholipid
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-042-11-2563
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 08 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกร เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยา และการดูแลสุขภาพ เป็นแหล่งที่พึ่งของผู้ป่วยและชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เภสัชกรมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำแนะนำที่ถูกต้องและปลอดภัย อาการและโรคที่เกิดจากพฤติกรรม มีโอกาสพบมากขึ้นในปัจจุบัน ด้วยสาเหตุของวิถีชีวิตและปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรรังเหล่านี้ ซึ่งโรคไขมันพอกตับ เป็นหนึ่งในอาการของโรคที่เป็นภับเงียบในร่างกาย และมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา และป้องกันความรุนแรง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “โรคไขมันพอกตับ ภัยเงียบในร่างกาย และบทบาทของ Essential Phospholipid ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและอาการของโรคไขมันพอกตับ การเลือกใช้ยา และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลโรคไขมันพอกตับได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกร ทราบถึงปัจจัย สาเหตุของโรคไขมันพอกตับ
2เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรสามารถซักประวัติและประเมินอาการของโรคไขมันพอกตับ
3เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงข้อมูลของกลุ่มยาสำหรับรักษาโรคไขมันพอกตับ บทบาทของ Essential Phospholipid และทักษะในการให้คำแนะนำการจ่ายยา เพื่อรักษาโรคตาแห้งได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
โรคไขมันพอกตับ โรค ยารักษา
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th