การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “Role of Protein in Health & Diseases” และ “Special Formula for Special Needs in Children”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “Role of Protein in Health & Diseases” และ “Special Formula for Special Needs in Children”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-032-11-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 08 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนประมาณ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพิจารณา กำหนดคุณสมบัติ คัดเลือกและตรวจสอบสารอาหารที่เหมาะสม และให้ประโยชน์ที่คุ้มค่าและให้ประสิทธิภาพต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล การต่อยอดและพัฒนาความรู้ของเภสัชกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากความก้าวหน้าและพัฒนาการของนวัตกรรมทางการแพทย์เกิดขึ้นตลอดเวลา ประกอบกับผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและมีส่วนประกอบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เภสัชกรจึงควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา เรื่องนมสูตรพิเศษเพื่อเด็กที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง และ บทบาทของโปรตีนต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย ถือเป็นความก้าวหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การให้ข้อมูลตามหัวข้อดังกล่าว โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และถูกถ่ายทอดข้อมูลโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้เภสัชกรได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารอาหาร ได้อย่างถูกต้อง และสามารถที่นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในภายภาคหน้า ดังนั้น จึงได้มีการจัดงานประชุมวิชาการ “Role of Protein in Health & Diseases” และ “Special Formula for Special Needs in Children” สำหรับเภสัชกร เพื่อให้เภสัชกรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการทำงานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับ Complementary Nutrient และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงบทบาทของ Complementary Nutrient ที่พบบ่อย เช่น กรดอะมิโนที่จำเป็นต่าง ๆ, แคลเซียม และ กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นต้น รวมถึงการใช้ Complementary Nutrient เหล่านี้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
3. เพื่อให้เภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “Role of Protein in Health & Diseases” และ “Specia