การประชุมวิชาการ
ทิศทางเภสัชกรชุมชนกับ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
ชื่อการประชุม ทิศทางเภสัชกรชุมชนกับ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-003-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 15 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ.2562 มีการจัดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรใหม่ ได้แก่ ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงอาหารและเครื่องสำอางที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ และมีการกำหนดเลขทะเบียนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นมาใหม่ อีกทั้งมีการกำหนดช่องทางการจำหน่ายใหม่ คือ ขายได้ทั่วไป ขายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ และขายในโรงพยาบาลเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชน

ดังนั้นสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเภสัชกรชุมชนเพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด และการใช้ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อทราบประเด็นในพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชน
2.เพื่อให้คำแนะนำผู้รับบริการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เภสัชกรชุมชน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารอาหาร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต