การประชุมวิชาการ
Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2020 “The Challenge of Gender-Related Pharmacotherapy”
ชื่อการประชุม Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2020 “The Challenge of Gender-Related Pharmacotherapy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-002-11-2563
สถานที่จัดการประชุม สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่จัดการประชุม 27 -28 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และศิษย์เก่า อาจารย์ และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ฮอร์โมนเพศ อันประกอบด้วยเอสโทรเจน (estrogens) โปรเจสเตอโรส (progesterone) เทสโทสเตอโรน (testosterone) และสารตั้งต้นต่างๆ มีอิทธิพลต่อความแตกต่างของเพศชาย และเพศหญิง ทั้งทางด้านสรีรวิทยา พฤติกรรม รวมถึงพยาธิกำเนิดของโรค และการตอบสนองการรักษาทางคลินิก ในขณะที่คำว่า sex หมายถึงเพศสภาพทางชีววิทยาเท่านั้น คำว่า gender หมายรวมถึงเพศสภาพทางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลด้วย ในทศวรรษที่ผ่านมา อิทธิพลของฮอร์โมนเพศที่มีผลต่อพยาธิกำเนิดโรค ได้รับการสนใจศึกษามากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายาให้เหมาะสมกับเพศวัย (tailor made medicine) ทั้งการป้องกัน การวินิจฉัย การรักษาโรค รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวม ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดการอบรมวิชาการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร ผู้เชี่ยวชาญด้านยาต้านมะเร็งและเคมีบำบัด รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งตำรับเครื่องสำอาง จากหลายๆ หน่วยงาน รวมถึงทีมคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเภสัชวิทยา เภสัชเวทและเภสัชกรรมคลินิก ที่มีประสบการณ์การสอน การให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและการทำวิจัยร่วม เป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพโดยรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยา วัคซีน เครื่องสำอาง และสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดอบรมวิชาการขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องอิทธิพลของเพศต่อสุขภาพโดยรวม และการเกิดโรค เช่น โรคมะเร็ง การรักษาด้วยฮอร์โมน การใช้สมุนไพรเพื่อตอบสนองความต้องการของเพศชายและเพศหญิง การนำส่งเครื่องสำอาง และการเสริมความงาม ให้แก่ เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่า และอาจารย์เภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ ความเข้าใจไปใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาให้เหมาะสมกับเพศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่า และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและสมุนไพรให้เหมาะสมกับเพศชายและเพศหญิง ระหว่างเภสัชกร ศิษย์เก่า และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ กับ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่า ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ
ฮอร์โมนเพศ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร
วิธีสมัครการประชุม
1) ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมวิชาการไปยังโรงพยาบาล ร้านยาที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ และอาจารย์เภสัชกร และศิษย์เก่า ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา โรงงานยา 2) ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom 3) ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำการประชาสัมพันธ์การสมัครใน website ของคณะ