การประชุมวิชาการ
Update on the Management of Breast Cancer, Cannabis in Cancer Treatment Nutrition and Dietary Supplements for Cancer Patients
ชื่อการประชุม Update on the Management of Breast Cancer, Cannabis in Cancer Treatment Nutrition and Dietary Supplements for Cancer Patients
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-006-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 12 -13 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จำนวน 50 คน 2. วิทยากรและคณะดำเนินงาน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผลิตกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องโดยได้รับการแต่งตั้งโดยสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 ซึ่งทางสภาเภสัชกรรมได้กำหนดให้ต้องมีการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องดังนี้คือ (1) จัดการประชุมวิชาการและ (๒) การผลิตบทความวิชาการ โดยจะต้องจัดให้มีกิจกรรม 10 หน่วยกิตต่อปี ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จึงควรให้มีการจัดงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมวิชาการเรื่อง Update on the Management of Breast Cancer , Cannabis in Cancer Treatment Nutrition and Dietary Supplements for Cancer Patients ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และแนวทางการรักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบัน การบริหารจัดการอาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคมะเร็ง โภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งอีกทั้งเรื่องการใช้กัญชาในการรักษาโรงมะเร็ง ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน และเพื่อให้ทีมสหสาขาวิชาชีพจะสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องปฏิกริยาภูมิไวเกินในผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง และข้อควรระวังต่าง ๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตลอดจนวิธีการเตรียมผสมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านการเตรียมผสมยาเคมีบำบัด และข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เภสัชกร และพยาบาลได้มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Update on the Management of Breast Cancer, Cannabis in Cancer Treatment Nutrition and Dietary Supplements for Cancer Patients
๒. เพื่อให้เภสัชกร และพยาบาลได้ทบทวนถึงแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาการข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาด้วยยารักษามะเร็ง โดยเฉพาะยา Immunotherapy และ การบริหารจัดการเรื่องปฏิกริยาภูมิไวเกินของยารักษาโรคมะเร็ง
๓. เพื่อให้เภสัชกรในส่วนงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแหล่งฝึก และ มิได้เป็นแหล่งฝึกได้มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจในงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/BLZ08