การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ the North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ the North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-023-12-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 17 -18 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย 1.เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ 2.อาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมจำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทั้งการเพิ่มการตอบสนอง การยืดระยะเวลาการอยู่รอดและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามการใช้ยาเคมีบำบัดยังอาจส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือเกิดความเป็นพิษต่อผู้ป่วยแม้จะใช้ในขนาดรักษา ดังนั้นการใช้ยาเคมีบำบัดจำเป็นต้องมีเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดในการรักษา บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในปัจจุบันจึงมีทั้งการเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน และการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยทั้งจากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว นโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขด้านระบบบริการสุขภาพในการพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาของเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง the North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “Advancing in oncology pharmacy” อันจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่เภสัชกรให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งแนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านโรคมะเร็ง
3.เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
คำสำคัญ
โรคมะเร็ง
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบผ่านระบบPharMOOC@ubu.ac.th เพื่อเป็นสมาชิก จากนั้นจากได้รับ usernameและpasswordเข้าใช้งาน ระบบPharMOOC@ubu.ac.th ค้นหางานประชุม the North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 3 และคลิกลงทะเบียน