การประชุมวิชาการ
การอบรมภาคทฤษฎี 3 วัน ด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2563 (3-Days Theoretical Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2020)
ชื่อการประชุม การอบรมภาคทฤษฎี 3 วัน ด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2563 (3-Days Theoretical Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2020)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-003-12-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 14 -16 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ตระหนักถึงการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลในด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ต้องปฏิบัติด้วยเทคนิคที่สำคัญ 2 ประการคือ เทคนิคปลอดเชื้อ และเทคนิคปลอดภัย เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และ สิ่งแวดล้อม สมาคมฯ จึงสนับสนุนให้เกิดกลุ่มเภสัชกรสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ (Group of Thai Aseptic dispensary and Pharmaceutical care Practitioners, GTAPP) ขึ้นเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้ช่วยเหลือกันในด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
ในการนี้ สมาคมฯ จัดให้มีการอบรมระยะสั้นด้านยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกรขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเน้นที่เทคนิคการผสมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ได้ยาเตรียมที่ดีมีคุณภาพ เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และไม่เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับในปี พ.ศ. 2563 นี้ กำหนดจัดการอบรมภาคทฤษฎีเป็นเวลา 3 วัน โดยจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 ตามด้วยการฝึกปฏิบัติเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ณ แหล่ง ฝึก (ระยะเวลา 6 สัปดาห์; 30 วันทำการ) จำนวน 6 ผลัด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการรักษามะเร็ง แบบแผนของการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด (chemotherapy protocol) และการจัดการเพื่อลดหรือป้องกันฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด
2.เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัดที่เป็นมาตรฐาน แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานของงานผสมยาเคมีบำบัด และ ความรู้เกี่ยวกับความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาเคมีบำบัดที่ผสมขึ้น
3.เพื่อให้การฝึกฝนเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ณ แหล่งฝึก
คำสำคัญ
เคมีบำบัด, GTAPP ,Cytotoxic Admixture
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.thaihp.org