การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2020”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2020”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-037-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 28 -29 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนเป็นอย่างมากและมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยของการใช้ยา เพื่อรักษาและป้องกันโรค รวมถึง บทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ยา เครื่องสำอาง อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสารพิษต่างๆที่มีโอกาสเกิดปัญหาต่อสุขภาพที่พบได้ในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านเภสัชอุตสาหการ การบริบาลทางเภสัชกรรม และงานคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุข อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ภายใต้การตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นปัจจุบันให้แก่เภสัชกรทุกสาขาให้มีความทันสมัย และพร้อมก้าวหน้าไปกับการพัฒนาประเทศ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2020” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายการพัฒนาวิชาชีพ เพิ่มพูนศักยภาพเภสัชกรในทุกๆสาขา และรักษาคุณภาพของการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และให้ข้อมูลความรู้อันเป็นปัจุบันทางด้านเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกร
คำสำคัญ
Current Knowledge, Pharmaceutical Sciences, การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
วิธีสมัครการประชุม
Online