การประชุมวิชาการ
Facing the Future: Pharmacy Teaching and Practice during COVID-19
ชื่อการประชุม Facing the Future: Pharmacy Teaching and Practice during COVID-19
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-006-10-2563
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่จัดการประชุม 19 ตุลาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์เภสัชกรและเภสัชกรแหล่งฝึก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการโดยความร่วมมือต่างประเทศภายใต้ MOU ประกอบด้วย Auburn University, USA, University of Health Sciences, Laos, University of the Philippines Manila, Haiphong University of Medicine and Pharmacy, Vietnam, Taylor’s University, Malaysia and Sanata Dharma University, Indonesia และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมุ่งเน้นการเสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านสนับสนุนงานเภสัชกรรม จึงได้จัดงานประชุมวิชาการที่มุ่งเน้นทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติในส่วนของการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและร้านยา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในแหล่งฝึกสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาบทบาทวิชาชีพต่อไป

โดยเป็นการจัดประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่อาจารย์/เภสัชกรแหล่งฝึกโรงพยาบาล/ร้านยา
2) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ประเทศไทยและในต่างประเทศ 6 สถาบันภายใต้ MOU
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านการบริการวิชาการในนามสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อผลิตหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ