การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ควบคู่ร้านขายยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง Etoricoxib กับการปวดประจำเดือน
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ควบคู่ร้านขายยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง Etoricoxib กับการปวดประจำเดือน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-010-11-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน สมุทรปราการ
วันที่จัดการประชุม 01 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดเป็นปัญหาสำคัญ ที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขในทุกระดับตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยในเบื้องต้น นั้นมีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก อาการปวดเฉียบพลันและปวดปลายประสาทที่พบบ่อย เช่น ปวดประจำเดือน ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ อาการชา ซึ่งอาการปวดนี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และนำไปสู่อาการแทรกซ้อนต่างๆ และอาการปวดเรื้อรังได้ ดังนั้นผู้ประกอบการร้านขายยาจึงความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นในแง่มุมต่างๆได้แก่ ระบุปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดที่เข้ารับการปรึกษาเบื้องต้นที่ร้ายขายยาและสถานพยาบาลระดับต้นได้, มีความเข้าใจเรื่องกลไกการเกิดโรคที่พบบ่อยโดยสรุปได้, มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของอาการปวดที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์ และให้การดูแลรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วย และให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
1. ได้ทราบถึงกลุ่มโรคและอาการของโรคปวดเฉียบพลัน เช่น อาการปวดประจำเดือน
2. ได้ทราบถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดประจำเดือน และให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
3. มีความเข้าใจถึงสัญญาณอันตรายสำคัญของอาการปวดที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อถึงแพทย์
คำสำคัญ
ยาแก้ปวด, ปวดประจำเดือน, ร้านยา, เภสัชกร, เภสัชกรรมชุมชน