การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เรื่อง : Contemporary of Heart Failure and Coronary Artery Disease in older People
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เรื่อง : Contemporary of Heart Failure and Coronary Artery Disease in older People
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-033-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 15 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา และนิตินักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากภายในประเทศและต่างประเทศ ประชาชนท
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
SICMPH เป็นการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดขึ้นโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักในแต่ละปี สำหรับในปีพุทธศักราช 2563 หัวข้อหลักของ SICMPH2020 คือ “Healthcare Collaboration of Aged Society” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี วันพระราชสมภพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพราะราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณะสุขของไทยนานัปการ อีกทั้งยังทรงเป็นผู้มีพระราชจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างของ “ผู้สูงอายุคุณภาพ”
กิจกรรมด้านวิชาการของ SICMPH2020 มุ่งเน้นประเด็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “สุขภาวะของผู้สูงอายุ” เนื่องจากสังคมไทยกำลังจะกลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี พ.ศ.2564 การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศจึงต้องการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเหมาะสม ดังนั้น SICMPH2020 จึงเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ได้นำเสนอองค์ความรู้อันเกิดจากการทำงานหรือการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต หรือการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งสริมให้เกดการแลกดปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนำไปสู่การพัฒนา รูปแบบระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในสังคมไทยเพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขได้มีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการอ๓บาลผู้สูงอายุและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
3.2 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในสังคมไทย
3.3 ชี้นำสังคมให้เกิดความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมการป้องกันโรคและการประเมินความเสี่ยงของโรคเบื้องต้น รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกัน
ระหว่างผู้ที่มีวัยแตกต่างกันได้อย่างมีความสุข
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน : ฟรี